7/10/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

  • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
  • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
euro business plans
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Σκοπός του Στρατηγικού Σχεδίου/ Επιχειρηματικού Πλάνου είναι να αναγνωριστεί ή να οικοδομηθεί το Συγκριτικό Πλεονέκτημα του Οργανισμού, βάση του οποίου θα χαραχθεί η στρατηγική που θα οδηγήσει τον Οργανισμό στην ανάπτυξη του, αυξάνοντας την Ανταγωνιστικότητα του και βελτιώνοντας την Κερδοφορία του.


Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Α. Ανάλυση

1. Δημιουργία-Συγκρότηση ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού / Καθορισμός ρόλων ομάδας έργου
2. Συμφωνία των δύο μελών ως προς τον τρόπο συνεργασίας / Σχεδιασμός Χρονοδιαγράμματος έργου (project management)
3. Δημιουργία ερωτηματολογίου Συλλογής Πρωτογενών Πληροφοριών από την Επιχείρηση
4. Δημιουργία Workshops και συμπλήρωση ερωτηματολογίου Συλλογής Πρωτογενών Στοιχείων από την Επιχείρηση
5. Συνεντεύξεις με στελέχη της επιχείρησης - Διαγνωστικό Τμήμα
6. Δευτερογενής έρευνα
    6.1. Έρευνες αγοράς - Επιμελητήρια (π.χ. εμποροβιομηχανικό ή βιοτεχνικό επιμελητήριο)
    6.2. Συνδέσμους ή ομοσπονδίες (π.χ. βιομηχανικός, εμπορικός ή βιοτεχνικός σύλλογος)
    6.3. Εταιρίες Ερευνών
    6.4. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
7. Εντοπισμός Ασθενών Σημείων
8. Καθορισμός Κατευθύνσεων/Περιορισμών του Έργου

Β. Σχεδιασμός

1. Επεξεργασία των Στοιχείων της πρότασης από Πρωτογενή και Δευτερογενή έρευνα
2. Εκπόνηση της μελέτης του Στρατηγικού - Επιχειρησιακού Σχεδίου, Ανάπτυξη Εναλλακτικών Σεναρίων, Επιλογή Βέλτιστου Σεναρίου Στρατηγικής
3. Ολοκλήρωση Μελέτης - Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου

Γ. Υποστήριξη Υλοποίησης

1. Υποστήριξη Υλοποίησης και Συνεχής Έλεγχος των Προγραμμάτων δράσης με την ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού
2. Ανάπτυξη Συστήματος Μέτρησης Επιχειρηματικού Αποτελέσματος σε τριμηνιαία βάση
3. Συνεχής παρακολούθηση Υλοποίησης Εφαρμογής (μηνιαίων - τριμηνιαίων) - Reporting System
4. Έκτακτες συναντήσεις Προληπτικών και Διορθωτικών Ενεργειών

Οφέλη

Τα οφέλη που προκύπτουν για τον οργανισμό από το Επιχειρησιακό Πλάνο είναι τα εξής:

Ο Οργανισμός γνωρίζει τον χώρο στον οποίο ανταγωνίζεται - what business we are in (Σύστημα Αναφοράς της Επιχείρησης). Δημιουργείται Συγκριτικό Πλεονέκτημα του Οργανισμού και ισχυροποίησή του έναντι του ανταγωνισμού
Θεσπίζονται ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι και μετρήσιμοι στόχοι (ποσοτικοί - ποιοτικοί)
Διαμορφώνεται Ρεαλιστική και Επιτεύξιμη Στρατηγική με προσανατολισμό στην Ανάπτυξη του Οργανισμού
Διασυνδέεται η Στρατηγική με τα απαραίτητα Πλάνα Επενδύσεων (Business Plans)
Τα αποτέλεσμα της Στρατηγικής είναι μετρήσιμα
Η Υλοποίηση της Στρατηγικής καθοδηγείται από τους έμπειρους - ειδικούς συμβούλους της euRoCec.

 


Προσθήκη στα αγαπημένα     Αποστολή σελίδας με mail     Εκτύπωση σελίδας